เนื้อหา (แยกเป็นหมวดหมู่)


 
ท่านสามารถดูเนื้อหาทั้งหมดของ Blog จากหน้านี้ครับ โดยจะแยกเป็นหัวข้อและชื่อเรื่องไว้เพื่อให้ท่านสามารถเลือกชื่อเรื่อง หรือ คำที่ท่านสนใจได้ง่ายขึ้น ท่านสามารถคลิ๊กที่ชื่อเรื่องเพื่อเข้าไปยังเนื้อหาได้ครับ

หัวข้อธรรม

1. พุทธประวัติ : เรื่องราวการประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

2. นิทานชาดก : เรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆ เพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดี

3. เรื่องของกรรม : เข้าใจเหตุ และผลของการกระทำ

    3.1. ชีิวิตนี้น้อยนัก (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)

    3.2. การเวียนว่ายตายเกิด (ท่านพุทธทาสภิกขุ)

4. ทาน ศีล ภาวนา : ผลของการปฏิบัติ

    4.1. วิธีการสร้างบุญบารมี (สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)

การปฏิบัติธรรม

1. การนั่งสมาธิ 

    1.1. การปูพื้นฐานสมาธิดย พระธรรมมงคลญาณ (วิริยังค์ สิรินธโร)

2. สถานที่ปฏิบัติธรรม : สถานที่ปฏิบัติธรรม 40 แห่งในประเทศไทย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น