วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

กรรม เข้าใจเหตุ และผลของการกระทำ

 ชีวิตนี้น้อยนัก click ฟังไฟล์เสียงที่รูป

ชีวิตนี้น้อยนัก หมายความว่าชีิวิตในปัจจุบันนี้น้อยนัก 
สั้น นักเมื่อเทียบกับชีิวิตในอดีตที่นับชาติไม่ถ้วน และ อนาคตที่จะนับชาติไม่ถ้วนเช่นกันสำหรับการเวียนว่ายตายเกิด สมเด็จพระสังฆราชได้ชี้ทางแก่เราว่าอันชีิวิตที่น้อยนักนี้เราจะทำอย่างไร ให้มีคุณค่าและประโยชน์มากที่สุด....เพราะชีวิตนี้แม้จะน้อยนักแต่ก็สำคัญ นัก เพราะสามารถหนีกรรมไม่ดี และสร้างชีวิตในอนาคตให้ดี เลิศเลอเพียงใดก็ได้การเวียนว่ายตายเกิด click ฟังไฟล์เสียงที่รูป

นิพพานคือสิ่งที่อยู่เหนือความสุขใดๆ การเวียนว่ายตายเกิดเป็นสิ่งตรงกันข้าม
เราต้องแยกนิพพานในพุทธศาสนาและศาสนาอื่นให้ได้ เพราะนิพพานเป็นคำเก่า หลายศาสนาใช้คำว่านิพพานอยู่ก่อนแล้ว จนกระทั้งพระุพุทธเจ้าได้ทรงแสดงให้เราเห็นว่านิพพานคืออะไร แม้เราถูกสอนให้กลัวการเวียนว่ายตายเกิด แต่แท้จริงแล้วเราก็ยังอยากจะเวียนว่ายตายเกิด เพราะยังชอบ พอใจในกามคุณทั้งหลาย ยังยึดมั่นถือมั่น เมื่อเรายังต้องการสิ่งเหล่านี้อยู่เราก็ยังหลอกตัวเองอยู่ดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น